Free webinar

The investment potential
of Balkan hydropower

Organised by

 20 June,  2pm СЕT

MAIN

Балканскиот регион го има најголемиот неискористен хидропотенцијал во Европа. Околу 30% од сите реки во регионот се наоѓаат во својата природна состојба. Потенцијалната хидроенергетска моќност на Балканот се оценува во 80,000 ХВт/ч.

Хидроенергијата е главниот извор на електрична енергија во регионот. Во Албанија, со помош на хидроенергија се генерираат 98% од целата електична енергија, во Босна и Херцеговина – 41%, во Србија – 30%, во Црна Гора – 31%.

Со поддршка од меѓународни финансиски организации, во регионот се планирани за реализација повеќе од 2000 хидроенергетски проекти. Дознајте повеќе за хидроенергетскиот потенцијал на Балканските држави, а исто така и за инвестициските проекти за градење и модернизација на хидроелектронските станици

+7 (499) 505 1 505 (Moscow)  +44 207 394 30 90 (London)

На вебинарот ќе најдете одговори на овие прашања:

Какви инвестициски проекти за градење на нови и модернизација на постоечките  хидроелектрани се планирани за реализација во Балканскиот регион во период од 2018 до 2025 година?

Contacts:

Important! If you are not able to join the webinar at the appointed time, follow the link on the right to register and get a recording a few days after the webinar.

Oksana Soboleva

Summit producer

Hydropower Balkans 2017

OSoboleva@vostockcapital.com

www.hydropowerbalkans.com

Какви се тенденциите на развој на пазарот на Балканот – анализа на новите можности, прогноза на развојот во следните 10 години

REGISTRATION

Какви успешни стратегии за реализација на проектите можат да се применат при градењето и модернизацијата на хидроелектраните на Балканскиот регион?

Irina Stepanova

Marketing manager
Hydropower Balkans 2017

IStepanova@vostockcapital.com

www.hydropowerbalkans.com

Organised prior to

Official Partner: